Kỹ năng - Thảo luận

Vai trò của báo chí trong định hướng thông tin

Vai trò của báo chí không chỉ là phản ánh đời sống xã hội qua việc thông tin nhanh nhất, chân thực nhất những sự kiện thời sự trong đời sống (khác với việc phản ánh của văn học là…

Xem tiếp...