Kỹ năng - Thảo luận

Đào tạo biên tập viên báo chí trong môi trường truyền thông số

Phương thức đào tạo biên tập viên báo chí là các hình thức diễn ra của quá trình dạy học và hệ thống các cách sử dụng những hình thức đó để đạt được chất lượng và hiệu quả đào…

Xem tiếp...