Tag

Thẻ Nhà báo

Làng báo

Hướng dẫn việc đổi và cấp thẻ Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2011- 2016

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Số /        HNBVN                                 ĐỘC LẬP.TỰ DO.HẠNH PHÚC     …………………                                            …………………………………                                                                 Hà Nội, ngày         tháng  5  năm 2011     HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐỔI VÀ CẤP THẺ…

Xem tiếp...